Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

Pinezz
6966 8e45 390
Pinezz
6927 106b 390
Pinezz
9255 445e 390
Reposted fromveryme veryme viaczekoladowysen czekoladowysen

January 24 2015

Pinezz
Leweł
Reposted fromPawelS PawelS
Pinezz
0404 d56d
Reposted fromtrippyowl trippyowl viaPawelS PawelS

January 21 2015

Pinezz
W pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że niektórych ludzi nie zmienisz. Opętani własną dumą nie posłuchają Ciebie, odwrócą się i odejdą.
Nie biegnij za nimi. 
Nigdy.
— znaleziona kiedyś kiedyś zupowa mądrość. Moje motto na 2012 rok.
Reposted fromklaceha klaceha viakonwalia konwalia
Pinezz
Pinezz
2133 ad6d 390
Reposted fromBilet Bilet viakonwalia konwalia
Pinezz
1340 d8eb 390
Reposted fromkonwalia konwalia
Pinezz
Chciałam się w Tobie zakochać z miłości. Nie z podziwu albo strachu, że będę sama. Chciałam się zakochać, zakopać Cię w sobie.
— Manuela Gretkowska

January 18 2015

Pinezz
What if I told you WOW
Reposted fromPawelS PawelS viascorpix scorpix
Pinezz
Pinezz
Więc prawdopodobnie zawsze będziesz przyspieszał mój puls.
Pinezz

Najłatwiej rozmawia się z nieznajomym. Najtrudniej z kimś, kogo chcemy poznać.

— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viascorpix scorpix
6003 d7c5

gifsboom:

Happy fox

HEY KIDS, WANNA TRY SOME RING RING DING?

January 10 2015

Pinezz
2491 8597 390
Reposted fromnexxt nexxt viasomethingpositive somethingpositive
Pinezz
Pinezz

January 09 2015

Pinezz
0609 e19d 390
Reposted fromsomethingpositive somethingpositive
Pinezz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl